Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Begroting 2014: alle posities in kaart

Mattermap door Pieter Yspeert 06 maart 2013

Het kabinet zoekt steun voor extra ingrepen in de begroting van 2014. Hoe reageren de oppositiepartijen en de vakbonden?

 • GroenLinks

  • GroenLinks is bereid met het kabinet te praten over steun voor nieuwe bezuinigingen, mits het regeerakkoord grondig wordt aangepast. Het moet 'groener', 'duurzamer'en 'eerlijker' worden. Werkgelegenheid moet de hoogste prioriteit krijgen. ...»
   Bram van Ojik Fractievoorzitter GroenLinks Bron: volkskrant.nl 02/03/2013
 • CDA

  • Het herstel van de crisis in de jaren 80 is begonnen met het Akkoord van Wassenaar, dat zou ik graag weer zien.
   Sybrand van Haersma Buma Bron: Buitenhof
 • D66

  • Voor D66 is belangrijk dat de hervormingen op arbeid, de WW-duur, het ontslagrecht, er goed uitkomen. Ik zou het raar vinden als het kabinet nu al weer gaat jojo-en met zaken die ze vier maanden geleden bedacht hebben. ...»
   Alexander Pechtold Fractieleider D66 Bron: nos.nl 05/03/2013
  • In Elsevier zegt Pechtold dat hij zich hier niet voor leent: 'Ik mag alleen het behang uitzoeken. Daar bedank ik voor.'

   Pechtold zegt dat een doorstart van het kabinet makkelijker is door de nieuwe p
   rocedure van kabinetten formeren, waarbij de Koningin buitenspel staat. 'Je hoeft niet meer naar het paleis.'

   Op de vraag of D66 in ruil voor steun de minister van Onderwijs zou willen leveren, zegt hij: 'Dat is nu niet aan de orde.'
   ...»
   Alexander Pechtold Bron: Elsevier 06/03/2013
  • Laat een ding helder zijn: minister-president, uw uitgestoken hand moet goed gevuld zijn voor het onderwijs. Tart ons niet tot het uiterste
   Alexander Pechtold Bron: telegraaf.nl
 • VOORSTELLEN VAN HET KABINET N.A.V. NIEUWE CPB-CIJFERS

  • We vragen opnieuw aan iedereen in Nederland om een inspanning te leveren
   Mark Rutte Minister-president Bron: Persbericht Rijksoverheid
  • Het financieel en sociaal-economische beleid van dit kabinet kent drie onlosmakelijk met elkaar verbonden pijlers: de schatkist op orde brengen, eerlijk delen en werken aan een duurzame groei. Een belangrijke pijler van het kabinetsbeleid – solide overheidsfinanciën – staat nu onder druk. Tevens ziet het kabinet dat de werkloosheid onder jongeren en ouderen zorgwekkend snel oploopt. Gezonde overheidsfinanciën vormen een randvoorwaarde voor duurzaam herstel van de economie. Daarbij is in het regeerakkoord vastgelegd dat we ons houden aan de Europese begrotingsafspraken van het Stabiliteits- en Groeipact. Uiteindelijk zijn deze afspraken fundamenteel voor de stabiliteit van de muntunie en onze welvaart.

   In reactie op de jongste CPB cijfers acht het kabinet aanvullende maatregelen onvermijdelijk. Hierbij hanteert het kabinet als belangrijkste uitgangpunt werk boven inkomen, en heeft daarop een belangrijk deel van haar voorstellen voor 2014 gebaseerd. Tegelijkertijd heeft het kabinet oog voor de huidige economische situatie in het bijzonder voor de oplopende (jeugd)werkloosheid. Daarom wil ze gefaseerd en breed gespreid ingrijpen, waarbij budget is gereserveerd om kwetsbare groepen te ontzien.
   ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • Recent heeft het kabinet met D66, ChristenUnie en SGP overeenstemming bereikt over een woningmarktpakket, dat in 2013 een stimulans betekent voor de woningmarkt en bouwsector. Dit ondersteunt de kwetsbare werkgelegenheid in deze sector. Zo wordt onder andere de btw voor onderhoud en renovatie een jaar lang verlaagd tot 6%, wordt het budget voor startersleningen opgehoogd, en draagt de overheid bij aan een revolverend fonds energiebesparing. Naast de stimulansen van het woningpakket zal het kabinet bedrijven in staat stellen om investeringen die dit jaar worden gedaan, versneld af te schrijven. Bij elkaar betekent dit een impuls van ruim 800 miljoen in het lopende jaar. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK n.a.v. nieuwe CPB cijfers 01/03/2013
  • Het kabinet zal voor 2013 de begrotingsregels handhaven; eventuele overschrijdingen zullen binnen de begroting worden opgelost, het uitgavenplafond wordt gerespecteerd. In aanvulling hierop worden in 2013 geen extra maatregelen getroffen, onverminderd de start van de vrijwillige nullijn in de zorg. Hierbij houdt het kabinet rekening met de actuele economische situatie, het al omvangrijke pakket voor 2013, de EMU-saldobelastende nationalisatie van SNS-Reaal en het beperkte instrumentarium om de begroting van een lopend jaar te beïnvloeden. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers
  • Voor 2014 en verder zijn aanvullende maatregelen onvermijdelijk. Om het begrotingstekort onder de 3% bbp te brengen is voor de jaren 2014 en verder een aanvullend pakket aan maatregelen van in totaal ruim 4,3 miljard euro samengesteld. Dit pakket leidt naar verwachting tot een saldoverbetering van ruim 0,4 procentpunt bbp. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers
  • De werkloosheid onder jongeren vraagt daarbij bijzondere aandacht. Om deze reden geeft het kabinet een impuls aan de regionale aanpak van jeugdwerkloosheid en zet het kabinet in op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en het verder terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Om deze aanpak kracht bij te zetten zal het kabinet (zal) op korte termijn een ambassadeur voor de Aanpak Jeugdwerkloosheid instellen. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens kabinet Bron: Brief aan TK in reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • Het kabinet probeert in overleg met de sociale partners tot een overeenkomst voor in de zorg te komen voor 2,5 jaar (1 juli 2013 tot en met 31 december 2015), ook voor lopende CAO’s, waarbij het kabinet zich zal beraden op de noodzaak om tijdelijk het OVA-convenant geheel of gedeeltelijk op te schorten. De overheid stelt jaarlijks de overheidsbijdrage vast voor de zorg, en heeft daarbij momenteel geen mogelijkheid om af te wijken van het OVA convenant. Dit is wel mogelijk in overige delen van de collectieve sector, zoals blijkt uit de beslissing tot een nullijn in 2014 voor de overheid. Een meer gelijke behandeling tussen de verschillende onderdelen van de collectieve sector is van belang. De loonbijstelling voor de zorg is tot nu toe wel uitgedeeld. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • In 2014 wordt geen ruimte geboden voor loonstijging van werkenden bij overheid en onderwijs, zodat de loonbijstelling ingehouden kan worden (de budgettaire nullijn).
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiên, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2014
  • Het pakket leidt tot koopkrachtverlies voor vrijwel alle huishoudens. Om de laagste inkomens relatief te ontzien wordt structureel 300 miljoen gereserveerd voor koopkrachtverbeterende maatregelen. Over de invulling wordt in augustus besloten. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • Met het investeringspakket wordt de bedrijvigheid en de werkgelegenheid gestimuleerd. Door het
   mogelijk te maken om investeringen dit jaar versneld af te schrijven wordt het naar voren halen van investeringen gestimuleerd en wordt een
   liquiditeitsimpuls aan het bedrijfsleven (gegeven) van 630 miljoen euro in 2013 en 165 miljoen euro in 2014. Deze bedragen worden gecompenseerd door hogere belastinginkomsten in latere jaren. De bouwnijverheid wordt een steun in rug gegeven door een gericht pakket van investeringen in infrastructuur in 2014.2 Tot slot wordt een extra bijdrage gedaan aan het revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. Tezamen met de bijdragen uit de particuliere sector leidt dit tot hogere investeringen in energiebesparing. ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • De werkgeversheffing voor hoge inkomens wordt eenmalig gecontinueerd. De heffing levert incidenteel 500 mln op.
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • Inhouden van de volgende twee lastenenveloppen:
   - Inzet terugsluis vergroening begrotingsakkoord ter compensatie van bedrijven voor de SDE+- heffing (375 mln. vanaf 2014).
   - Inzet restant terugsluis vergroening begrotingsakkoord (265 mln. vanaf 2014).
   Bij de invoering van dit deel van het pakket zal specifiek rekening worden gehouden met de positie van energie-intensieve bedrijven.
   ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van Financiën, namens het kabinet Bron: Brief aan TK, reactie op CPB cijfers 01/03/2013
  • De belastingschijven en de heffingskortingen worden bevroren door de inflatiecorrectie op de loon- en inkomstenbelasting voor 2014 achterwege te laten, (de tabelcorrectiefactor wordt op 0 gezet). ...»
   Jeroen Dijsselbloem Minister van financiën, namens het kabinet Bron: rijksoverheid.nl
  • Er is 250 miljoen euro apart gezet voor de sociale agenda. Daarmee kan je de WW-duur verlengen. Dat kan je op allerlei manieren doen. Ik vind dat bespreekbaar.
   Lodewijk Asscher Minister van Sociale Zaken Bron: Jinek op Zondag, TC 18.30 03/03/2013
 • SP

  • De bezuinigingen in de zorg en de sociale zekerheid moeten echt van tafel, en er moet een deltaplan komen om de economie te stimuleren. Daar moet je niet in 2014 mee beginnen, maar nu. ...»
   Emile Roemer Fractieleider SP Bron: programma.vpro.nl
  • Het zal niet alleen voor de economie dramatisch zijn, die hele nullijn, ook bij de overheid, die moet echt van tafel want het is voor het consumentenvertrouwen en de bestedingen echt dramatisch... en het slaat ook echt helemaal nergens op! Ga nou eens kijken naar de verpleegkundige en de wijkverpleegkundige, wat die verdient, om daar op de nullijn te gaan zitten, terwijl de bestuurders, die ver boven de balkenendenorm zitten, die mogen er zeven jaar over doen om een keer op normaal niveau te krijgen, als het al normaal is. Dat is echt onacceptabel. Terwijl de echte kosten in de zorg, in de bureaucratie, daar wordt niets aan gedaan. ...»
   Emile Roemer Fractieleider SP Bron: programma.vpro.nl 03/03/2013
 • CU

  • Een verkorting van de WW-duur is heel slecht voor de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt. Dat moet je juist nu dus niet doen. Het schrappen van de WW-maatregel kan ruimte bieden om de gesprekken aan te gaan om tot een akkoord te komen voor de bezuinigingen. ...»
   Arie Slob Fractieleider Christen Unie Bron: nu.nl 05/04/2013
 • Vakbonden

  • Leden en voorzitters zijn het eens dat met werkgevers en kabinet gezocht moet worden naar overeenstemming over belangrijke onderwerpen als werkgelegenheid, doorgeschoten flex en gewoon goed werk.
   Daarnaast gaf het ledenparlement in een motie een extra boodschap af:
   verslechteringen van WW en ontslagbescherming zijn niet acceptabel. Daarover kan alleen onderhandeld worden als dat tot verbeteringen leidt. ...»
   Ledenparlement FNV In Beweging Bron: fnv.nl 04/03/2013
  • Het kabinet heeft het extra moeilijk gemaakt door met extra bezuinigingen te komen voor 2014, bovenop de enorme stapel bezuinigingen die al was aangekondigd. Dat is slecht voor de economie en de werkgelegenheid. Door de opeenstapeling van bezuinigingen daalt het consumentenvertrouwen, mensen sparen en geven niets uit, loopt de bouwsector vast en komen onnodig veel mensen in een uitkering terecht. Het kabinet moet niet bezuinigen maar investeren in werkgelegenheid. Niet het huishoudboekje, maar gewoon goed werk moet voorop staan. ...»
   Ton Heerts Voorzitter FNV In Beweging Bron: fnv.nl
  • Het kabinetsplan voor een nullijn in de zorg is onacceptabel, net zoals de 1,1 miljard euro bezuinigingen op de zorg. Als het kabinet op deze weg doorgaat dan volgen er massaontslagen in de zorg en wordt onze kwalitatief goede zorg afgebroken. Er moet juist worden geïnvesteerd in zorg, het is de hoogste tijd voor een deltaplan zorg dat gaat over werkbehoud en kwaliteit van zorg. Mensen worden steeds ouder, worden nog steeds ziek en blijven zorg nodig hebben. Iedereen in Nederland moet kunnen rekenen op goede zorg. ...»
   Corrie van Brenk Voorzitter Abvakabo Bron: fnv.nl
  • Ik wil dat er voor Nederlandse werknemers eerst perspectief wordt geboden, met meer werk, minder flex en een goede WW. Dit is niet het moment om in de korte termijn-paniek te schieten met weer extra bezuinigingen, vanwege het 3 procent fetisjisme. Dat kunnen we ons nu niet permitteren. Dit is het moment om lange termijn oplossingen te zoeken en daarmee perspectief te bieden aan mensen.’

   Als dat perspectief er is, is er te praten over het op orde brengen van het huishoudboekje van de overheid’
   ...»
   Jaap Smit Voorzitter FNV Bron: cnv.nl 01/03/2013
 • SGP

 • PVV

  • De grens is echt bereikt, de maat is vol, de economie is door dit kabinet kapotbezuinigd. En dan zie je dat het kabinet omdat Brussel dat eist nog miljarden extra wil gaan bezuinigen en dat kan niet. Wat we nu nodig hebben is belasting verlagingen. Geen ombuigingen of belastingverhogingen onder leiding van de VVD, dat is waardoor consumenten weer vertrouwen krijgen en waardoor de economie een stimulans krijgt en er weer bovenop komt. Als je bezuinigt moet je op de overheid bezuinigen, niet op de burgers. We moeten ophouden mensen in hun portemonnaie te pakken. Er zijn nog miljarden te halen bij de overheid. Ontwikkelingshulp, de Europese Unie, de overheid. Als je dat doet en geeft dat geld terugt aan de burgers door belastingen te verlagen, dan geef je een enorme stimulans aan de economie, dan krijg je weer groei, banen inp werklozen. Hoe het kabinet het doet, door niet op de overheid maar op de burgers te bezuinigen, maken ze de economie kapot. ...»
   Geert Wilders Bron: pvv.nl 28/02/2013
  • Wij tekenen verzet aan
   PVV Bron: Verzet poster PVV 01/03/2013
 • PvdA

  • De PvdA houdt op 16 maart een extra ledenraad over bezuinigingsplannen van het kabinet. Het partijbestuur heeft dat besloten na oproepen van onder meer de Jonge Socialisten.
   Bron: nos.nl

reacties

reacties

Bas den Herder @bdenh Mooi gevisualiseerd. RT@Mattermap HPdeTijd: krijgt kabinet genoeg steun voor bezuinigingen? http://t.co/a7uNZzvDiF of http://t.co/a7uNZzvDiF open beantwoorden retweet
Mattermap @Mattermap HPdeTijd gaat de stand bijhouden: krijgt het kabinet genoeg steun voor bezuinigingen? http://t.co/uA76gJkTNP #mmap of http://t.co/uA76gJkTNP open beantwoorden retweet
reageer

poll