Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Quest 2 - gezamelijk toekomstscenario (decentraal-collectief)

Mattermap door Anne Nabuurs 03 maart 2018

Welke argumenten uit de literatuur/bronnen kunnen we gebruiken voor ons gezamenlijk toekomstscenario?

 • Organiseerbaarheid van onderwijs verbeteren in 2035

  • Studenten werden betrokken bij vraagstukken in de regio’s. Echter liepen we wel tegen de grenzen van de organiseerbaarheid aan (Vink, Van der Neut, & Nieuwenhuis, 2017).
   Anne Bron: Vink, R., Van der Neut, I., & Nieuwenhuis, L. (2017). Professionele leergemeenschappen: doelen en condities.
  • Kinderen van nu zijn een stuk slimmer dan kinderen van vijftien jaar geleden doordat ze veel meer gestimuleerd worden om kennis te ontwikkelen én niet snel door een docent in een hokje geplaatst worden (Didau & Rose, 2016). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat gekristalliseerde intelligentie (de mogelijkheid om informatie uit het langetermijngeheugen op te halen) aangeleerd kan worden (Ericson & Pool, 2016). Hierdoor worden kinderen niet meer op jonge leeftijd ingedeeld in verschillende niveaus, maar krijgen ze tot en met het voortgezet onderwijs de kans om te ontwikkelen en excelleren (Crehan, 2016). Een docent heeft dus voor alle kinderen hoge verwachtingen. Waardoor de prestatiekloof tussen leerlingen met een zwakke sociaal- economische achtergrond en leerlingen met een sterk sociaal- economische achtergrond is afgenomen (Mills, 2013). ...»
   Bron: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03054985.2014.911725 01/01/1970
 • Lerarentekort oplossen

  • De urgentie om technische leraren op te leiden was groot, aangezien in het VMBO en MBO een vergrijzing van het lerarenbestand plaatsvond (Bussemaker & Dekker, 2015).
   Anne Bron: Bussemaker, J., & Dekker, S. (2015). Kamerbrief over onderwijsarbeidsmarkt. (829518). Den Haag Retrieved from https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/inhoud/aanpak-tekort-aan-leraren.
  • Een tekort aan leraren voor bètatechnisch onderwijs vormde een risico, omdat de vraag naar technisch geschoold personeel toenam. De verwachting was dat er een steeds grotere vraag zou komen naar technisch geschoolde mensen. Destijds bleek uit onderzoek dat er in 2020 er jaarlijks 70.000 werknemers die werkzaam waren in de techniek met pensioen zouden gaan. Daarnaast groeiden technische bedrijven, waardoor er een tekort aan technisch personeel zou ontstaan van 30.000 werknemers per jaar (Bertrand-Cloodt et al., 2011). ...»
   Anne Bron: ertrand-Cloodt, D., Cörvers, F., Dohmen, T., Dupuy, A., Fouarge, D., Kriechel, B., & Nelen, A. (2011). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016.
  • Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers en de overheid hebben een gezamenlijk ‘Techniekpact’ gesloten, waarbij afspraken zijn gemaakt om een tekort aan technische leraren en technisch personeel in 2020 te voorkomen (Techniekpact, 2016). Een van de afspraken binnen het Techniekpact was het opstarten van een Academie Leraren Bètatechniek. Binnen deze academie konden professionals modules gaan volgen die gezamenlijk als collectief werden ontwikkeld door lerarenopleidingen, middelbare scholen, MBO-instellingen, de beroepsgroep en de bedrijven. Gezamenlijk gingen zij als belanghebbende ‘vruchtenplukkers’ verantwoordelijkheid dragen voor het opleiden en ontwikkelen van professionals in de bètatechniek (Techniekpact, 2016). Het werken met deze modules zorgde voor nieuwe loopbaanmogelijkheden omdat werknemers uit het bedrijfsleven nu ook in het onderwijs konden gaan werken. Onderwijs in de vorm van modules bevorderde dat loopbanen van professionals zich niet langer enkel lineair ontwikkelden, maar dat professionals zich flexibeler konden gaan bewegen tussen sectoren. Dit hield in dat er meer combinatiebanen ontstonden en dat professionals zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven werkten (Techniekpact, 2016). Deze nieuwe loopbaanmogelijkheden hebben het docentschap toegankelijker gemaakt. Voorheen waren de loopbaanmogelijkheden in het bedrijfsleven vaak aantrekkelijker, waardoor er minder snel voor het docentschap gekozen werd. Of het toegankelijker maken van het docentschap het ook aantrekkelijker maakte om daadwerkelijk in het onderwijs te gaan werken was echter nog onbekend. ...»
   Anne Bron: Techniekpact. (2016). Circulaire carrieres op een grenzeloze arbeidsmarkt. Retrieved from http://techniekpact.nl/cdi//files/5f764a5f0b76552d0ed04f9fd39b7ef9718bab02.pdf
  • In 2018 kwam het platform met resultaten van een onderzoek naar de drijfveren van mensen en bleek dat 40 % van de beroepsbevolking interesse had in een baan in het onderwijs. Door inzicht in de drijfveren kregen ze een gefundeerd inzicht in wat mensen kon bewegen om in het onderwijs te gaan werken (zie: https://youtu.be/Pvy8vsZUkY0). De lerarenopleiding was een belangrijke schakel in de route naar het leraarschap en een wettelijk vereiste bevoegdheid. Uit het onderzoek bleek dat de routes naar het leraarschap en het behalen van een bevoegdheid ervaren werd als drempel. De lerarenopleiding heeft daarom proberen deze (ervaren) drempels uit de weg te nemen en te kijken naar nieuwe mogelijkheden (Hilbink, Wolthoff, Kuipers, & Gielen, 2018). ...»
   Anne Bron: Hilbink, E., Wolthoff, M., Kuipers, J., & Gielen, Y. (2018). Wie zijn de leraren van morgen? Op zoek naar nieuw potentieel voor het leraarschap. 01/01/1970
 • Mogelijkheden Blockchain technologie

  • Open badges:
   Open badges communiceren vaardigheden en prestaties door visuele symbolen te bieden van prestaties die zijn volgepakt met verifieerbare gegevens en bewijsmateriaal dat op internet kan wor
   den gedeeld. Open Badges stellen individuen in staat om hun kennis met hen te nemen, waar ze ook gaan, en een goed beeld te schetsen van hun levenslange leerreis. Duizenden organisaties over de hele wereld geven Open Badges uit, van non-profitorganisaties tot grote werkgevers tot onderwijsinstellingen op alle niveaus (Gibson, Ostashewski, Flintoff, Grant, & Knight, 2015; Glover & Latif, 2013; "History of Open Badges," 2018, 20 februari; "Waarom Open Badges?," 2018, 20 februari). ...»
   Anne Bron: openbadges.org
  • De Ledger:
   Leren is nu een soort valuta geworden geworden die elk aspect van ons leven met elkaar verbindt. Het geeft een compleet overzicht van alles wat je ooit hebt geleerd, iedereen waar je van he
   bt geleerd en iedereen die van je geleerd heeft. De ledger volgt niet alleen wat je weet, maar volgt ook alle projecten, banen, optredens en uitdagingen die je met die kennis hebt gebruikt om te voltooien. Iedereen kan het Ledger gebruiken om iemand anders te onderwijzen of te begeleiden. En je krijgt ervoor betaald. Je kunt erkenning krijgen voor het leren dat overal gebeurt, niet alleen op scholen of in formele lessen. Het ledger zal ook de vaardigheden bijhouden die je hebt opgebouwd door gewoon te doen waar je van houdt, of door tijd door te brengen met vrienden en familie. Werkgevers kunnen je matchen met projecten en optredens die perfect passen bij het niveau van leren dat je nu hebt. Het is niet nodig om school af te maken om een bloeiende carrière te hebben. Wanneer je een nieuwe vaardigheid op het werk onder de knie hebt, gaat dat ook op je leerverslag. Je hebt een volledig overzicht van hoeveel inkomsten elke vaardigheid of les die je hebt geleerd je heeft helpen genereren, zodat je de exacte waarde van elk onderdeel van je opleiding weet ("Learningisearning2026," 2018, 20 februari). ...»
   Anne Bron: learningisearning2026.org
  • Degreed Skill Certification:
   Dit is een grondige beoordeling en een bewijs van je individuele vaardigheden. Zie het als een mini-college-aanvraagproces met een zelfevaluatie, feedback van anderen, inp
   ut van experts en beoordeling van bewijsmateriaal dat je verstrekt ("Degreed," 2018, 20 februari). Zie uitleg: https://youtu.be/FGewInzqHKY. ...»
   Anne Bron: degreed.com
  • Het decentrale gedistribueerde karakter van de blockchaintechnologie, in combinatie met internet of things en kunstmatige intelligentie heeft gezorgd voor een economie met zogenaamd ‘ingebouwd vertrouwen’. Dit komt omdat de blockchain-infrastructuur onafhankelijk kan functioneren van welke overheid of machtige onderneming dan ook. Daarnaast is het een transparant netwerk en zorgt het voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. S ...»
   Anne Bron: scienceguide.nl
 • Circulaire economie

  • Circulaire educatie:
   Circulaire educatie is een onderwijsconcept waarin studenten, docenten, werknemers, en kennis, informatie en middelen circuleren in doelgerichte kringen. Dit gebeurt fysiek en uit
   eraard ook online. Net als de natuur werkt de economie nu met circulaire principes.

   Leren en verdienen beïnvloeden elkaar. Heb je geleerd een nieuwe technologie of methode in te zetten, dan zijn het verdienvermogen en de kansen voor een betere toekomst vergroot. Door leren sneller om te zetten in verdienen en verdienen sneller om te zetten in leren, wordt de weerbaarheid van bedrijven en de regio vergroot. Werkgevers bieden aan werknemers beschikbaar te stellen voor het onderwijs en nodigen onderwijzers en studenten uit om op de werkvloer mee te doen.
   ...»
   Anne Bron: scienceguide.nl
  • Scholing, onderzoek, leven en werken is geïntegreerd in een ecosysteem en heeft geleid tot een door alle stakeholders herkende value case.
   Anne Bron: firmofthefuture.nl
 • De leermiddelen/ inhouden

  • De leermiddelen richten zich op de kwaliteiten van het ‘rechterbrein’ zoals inventiviteit, empathie, vreugde en zingeving (Pink, 2009).
   Bron: Pink, D. (2009). Een compleet nieuw brein. Business Contact.
  • De student moet beschikken over vaardigheden en kennis om met informatie, media, en technologie om te gaan en de student leert gebruik maken van die vaardigheden om zelfgestuurd te kunnen leren en zich verder te ontwikkelen (Kirschner, 2017). Door de uitputting van onze grondstoffen, honderdduizenden klimaatvluchtelingen en het uitsterven van ecosystemen heeft de overheid in 2022 eindelijk besloten om het roer om te gooien (IPCC, 2013). Niet de economische groei staat centraal in het regeringsbeleid, maar het welzijn van de mens. De module: duurzaamheid is daarom sinds 2023 door de overheid verplicht gesteld voor iedere student in het beroepsonderwijs. Een student moet aan kunnen tonen dat hij een bijdrage levert aan een duurzame wereld. ...»
   Bron: IPCC, 2013
 • Ontwikkeling van de professionele dentiteit

  • De professionele identiteit is in al deze ontwikkelingen jouw backbone en vormt de basis voor het handelen. De professionele identiteit is het fundament van zelfsturing en geeft richting aan leren en ontwikkelen om zo het beste uit jezelf te halen. Hoe meer veranderingen en ontwikkelingen in de het werk en in de context, des te groter de noodzaak om te expliciteren en te weten waar houvast zit, zodat je weet wat je wel en niet kunt loslaten, zonder jezelf kwijt te raken (Ruijters et al., 2015). ...»
   Anne Bron: Ruijters, M., Van de Braak, E., Draijer, H., Den Hartog, C., De Jonge, F., Van Luin, G., & Wortelboer, F. (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties: Deventer: Vakmedianet.
  • De rol van de docent heeft de afgelopen jaren enorm in aanzien doen toenemen. In 2013 bleek uit het rapport ‘Naar een lerende economie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat de kwaliteit van de MBO- docent achteruitging, dat een deel van de docenten onbevoegd was en dat een docent niet bij hoeft te scholen. Vanuit de overheid zijn daarom de eisen voor het docentschap aangescherpt (WRR, 2013). Net zoals in Finland moeten docenten een master (HBO of universitair) gevolgd hebben en zich verplicht bijscholen. De expertise en ervaring van de docent wordt vastgelegd in de blockchain technologie ...»
   Floor Bron: changingworld.work
 • Learning community's

  • Deze learning communities bieden in samenwerking met bedrijven, docenten, filosofen, duurzaamheidsexperts learning modules aan die aansluiten op vraagstukken vanuit de maatschappij (collectief). Studenten werken met elkaar onder begeleiding van een expert aan oplossingen voor deze vraagstukken. Docenten doceren de kennis die studenten nodig hebben voor deze actuele vraagtukken. Dit zorgt enerzijds voor studenten en oplossingen die nodig zijn op de arbeidsmarkt en anderzijds voor studenten die kunnen samenwerken en verbanden kunnen leggen tussen verschillende vakgebieden. Het leggen van verbanden tussen verschillende vakken is in deze tijd van groot belang, omdat innovaties plaatsvinden door samenwerking tussen disciplines (Kirschner, 2017). ...»
   Floor Bron: innovatiefinwerk.nl
 • Rol van de docent

  • Waar in 2018 de docent nog coach of begeleider werd genoemd is dat 15 jaar later compleet achterhaald. Onderzoekend leren, projectonderwijs, thema- onderwijs zijn allemaal vormen die nog bestaan, maar die altijd gepaard gaan met expliciete directe instructie. En dat vereist docenten die kunnen onderwijzen (Biesta, 2014). Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat directe instructie de meest effectieve vorm is om studenten tot leren aan te zetten (Hattie, 2007; Stockhard, 2018). ...»
   Floor Bron: - Stockard, J., Wood, T. W., Coughlin, C., & Khoury, C. R

reacties

reacties

reageer

poll