Mattermap.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren.
We zijn wettelijk verplicht je hierover te informeren. Klik hier voor meer informatie. sluit

my mattermap

Wat zeggen de politieke partijen over het thema criminaliteit?

Mattermap door Else Binnenmars 13 februari 2014

(Jeugd)Criminaliteit

 • PvdA

  • De PvdA wil dat Haarlem voor iedereen een veilige stad is. Haarlem is in vergelijking met sommige
   andere grote steden één van de veiligste steden van Nederland maar toch is er ook in Haarlem sprake va
   n overlast en criminaliteit. Jeugdcriminaliteit pakken we stevig aan. De succesvolle aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk wordt voortgezet en uitgebreid naar andere wijken ...»
   PvdA Bron:
 • D66

  • Veiligheid en handhaving D66 wil hard werken aan een schone, verzorgde stad die veilig is en voelt. Jongeren die over de schreef gaan moeten weten dat hun gedrag niet getolereerd wordt. Een gerichte aanpak van met name jonge veelplegers werpt zijn vruchten af in de gemeenten die hier al mee experimenteren. Haarlem is begonnen met de criminele top 25 Schalkwijk. D66 is voorstander van een dergelijke aanpak, maar pleit ervoor deze aanpak te laten aansluiten bij het onderwijs. ...»
   D66 Bron:
 • GroenLinks

  • GroenLinks wil een evenwichtige balans tussen het voorkomen van onveiligheid en het bestrijden van overlast en criminaliteit. Haarlem heeft een aanpak voor een kleine groep jongeren in Schalkwijk die voor veel overlast zorgt. GroenLinks staat achter dit beleid, dat hen duidelijk wordt gemaakt wat de consequenties zijn van hun gedrag en dat ze daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Tegelijkertijd wil GroenLinks dat de gemeente alles op alles zet om deze groep jongeren perspectief te bieden, hen te raken en hun negatieve spiraal om te buigen. Dat kan alleen in een goede samenwerking met ouders, scholen en welzijnsinstellingen. ...»
   GroenLinks Haarlem Bron:
 • VVD

  • Onderzoeken geven aan dat Haarlem een betrekkelijk veilige stad is. Ervaren de burgers dat ook? De problematiek van hangjongeren dient vooral preventief benaderd te worden. De wijkagent, buurtregisseur en buurtvaders kunnen een positieve rol spelen. Voldoende opvangruimtes hebben ook een preventieve werking. Als deze preventieve zorg niet werkt of wordt geweigerd zal desnoods dwang en drang worden ingezet om alsnog resultaat te boeken. ...»
   VVD Bron:
 • Haarlem Plus

  • Als er over het onderwerp veiligheid wordt gesproken dan heeft men het veelal over de Binnenstad en Schalkwijk, daar gaat ook ruim 90% van de budgetten heen en slechts 10% gaat naar de rest van Haarlem. Maar daar wonen ook mensen en vooral de ouderen voelen zich hier niet altijd veilig. Woning inbraken en brandstichten van auto’s geven een gevoel van onbehagen. ...»
   Haarlem Plus Bron:
 • Sociaal Lokaal

  • Er moet een einde komen aan de straatterreur van groepen jongeren (vaak van Noord-Afrikaanse afkomst) in buurten als Schalkwijk en Parkwijk. Het mag nooit zo zijn dat deze jongeren gedragsregels opleggen aan andere buurtbewoners en zeker niet aan hun kinderen. Dat het hier hoofdzakelijk om Marokkanen gaat is een feit en dat mag van Sociaal Lokaal dan ook best zo genoemd worden. Daar is niets zieligs, racistisch en discriminerend aan. Dit zijn feiten die benoemd moeten worden en wegkijken is niet de oplossing. Deze jongens zijn een plaag die met hun terreur al jarenlang in de wijken de boel verzieken voor de bewoners in het algemeen en voor de goedwillende Marokkanen in het bijzonder. Het benoemen van een lijst genaamd “de top 25” werkt contraproductief, beter kan er gesproken worden over de “25 ergste losers”. Niet knuffelen maar er “hard” tegen optreden, maar wel met een “hart”. ...»
   Sociaal Lokaal Bron:
 • Actiepartij

  • Dezelfde aanpak als de Top 25 voor jeugdige veelplegers moet worden toegepast op asociale families. Een gezinsaanpak heeft de voorkeur voor de Actiepartij. Ook als voorbeeld voor jongere broers en zussen. ...»
   Actiepartij Bron:
 • OPH

  • OPH neemt geen standpunt in over de jeugdcriminaliteit
   OPH Bron:
 • OPA

  • OPA neemt geen standpunt in over de jeugdcriminaliteit
   OPA Bron:
 • partij voor de jeugd

  • Partij van de jeugd wil investeren in voorlichting. Met "voorlichting" bedoelen we leerprogramma's en lespakketten op scholen op het gebied van oriëntatie op de arbeidsmarkt, voorlichting over alcohol en drugs, politie en justitie, verslavingen, vuurwerk, seksualiteit, voeding, anti discriminatie, pesten, privacy, menselijk en sociaal gedrag ...»
   partij voor de jeugd Bron:
 • SP

  • Met leer- en werkprojecten moet worden voorkomen dat jongeren afglijden naar crimineel gedrag. Om vandalisme te bestrijden, wil de SP dat de jeugd (onze toekomst) actief wordt betrokken bij het creëren van een veilige omgeving en het terugdringen van overlast. Jongeren kunnen zelf alternatieven zoeken waar de gemeente welwillend en stimulerend op anticipeert. Daarnaast moet de gemeente in actie komen om ex - gedetineerden te begeleiden bij het terugkeren in de maatschappij, om recidive te voorkomen ...»
   SP Bron:
 • CDA

  • Het CDA Haarlem wil al het goede van Haarlem behouden en versterken, maar ook beschermen tegen bedreigingen. Tegen geweld en diefstal, en tegen verloedering van de openbare ruimte. En tegen groepen die politie, brandweer of ambulancepersoneel het werken onmogelijk maken.
   Het CDA Haarlem streeft naar een stad waarin we elkaar weer durven aanspreken op ons gedrag en onze eigen verantwoordelijkheid! Handhaving beter over de hele gemeente te spreiden, niet alleen in de binnenstad.
   ...»
   CDA Bron:

reacties

reacties

reageer

poll